Archiwa autora: admin

NOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU

Informujemy, iż od dnia 11 marca 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin porządkowy parku w Przeworsku, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r. -  do stosowania i przestrzegania przez wszystkich korzystających.
Regulamin porządkowy parku w Przeworsku podlega podaniu do wiadomości osób korzystających poprzez umieszczenie jego treści na tablicy informacyjnej przy bramie głównej wjazdowej na teren parku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Muzeum.
Treść Regulaminu:
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r.
REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU
§ 1 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku jest zabytkiem nieruchomym w całości podlegającym opiece i ochronie, wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187).
§ 2
Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 59 44.
§ 3
Nadzór i administracja parku należy do Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego.
§ 4
1. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania: regulaminu porządkowego, zachowania czystości, poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie parku.
2. W szczególności niedozwolone jest:
a) wjazd i poruszanie się po terenie parku wszelkimi pojazdami mechanicznymi (zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów pracowników Muzeum w Przeworsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, lokatorów zamieszkujących na terenie parku, zwiedzających Muzeum oraz pojazdów uprzywilejowanych);
b) zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego;
c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie parku;
d) niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów, zrywanie kwiatów oraz zbieranie owoców;
e) przebywanie dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych;
f) palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;
g) zanieczyszczanie oraz niszczenie budynków, budowli i małej architektury (ławek, koszy, itp.);
h) wyprowadzanie psów bez smyczy, puszczanie ich luzem i pozostawianie bez uprzątnięcia ich zanieczyszczeń;
i) chwytanie i płoszenie zwierząt i ptaków;
j) przebywanie w parku podczas burz i huraganów;
k) poruszanie się po oblodzonych alejkach;
l) spożywanie alkoholu i środków odurzających.
3. Zezwala się na:
a) jazdę po wyznaczonych alejkach: rowerami, bryczkami, pojazdami służbowymi Muzeum oraz pojazdami, które otrzymały stosowne zezwolenie Dyrektora Muzeum;
b) nieodpłatne wykorzystanie drewna z wiatrołomów i złomów – gałęzi, drobnicy oraz zrębków – po otrzymaniu stosownego zezwolenia Dyrektora Muzeum. 
4. W parku bezwzględnie należy zastosować się do uwag i upomnień pracowników Muzeum. 
§ 5
Wszelkie działania w parku wymagają wcześniejszej zgody Dyrektora Muzeum.
§ 6
Naruszanie regulaminu będzie karane na podstawie Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego oraz art. 108 Ustawy o ochronie zabytków, który stanowi: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

KORONAWIRUS ! OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM – DO ODWOŁANIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  W OKRESIE OD DNIA 20 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA, OBOWIĄZUJE CZASOWE OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
W związku z tym, MUZEUM W PRZEWORSKU JEST ZAMKNIĘTE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I INDYWIDUALNYCH ZWIEDZAJĄCYCH OD 20 MARCA DO ODWOŁANIA.
W każdej sprawie, prosimy o kontakt z:
- sekretariatem Muzeum: mailowy – biuro@muzeum.przeworsk.pl, telefoniczny 16 628 44 04 
- dyrektorem Muzeum: dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com, tel.  794 777 411

https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania

UWAGA KORONAWIRUS! – MUZEUM ZAMKNIĘTE W DNIACH 12-25.03.2020

„W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.”
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

ES2cKeFXkAMtf1V

WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA – XVIII edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA. Konkurs odbywa się po raz osiemnasty. W roku 2020 patronat nad konkursem objęli:
Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”
Związek Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpacki Kurator Oświaty
Wojewoda Podkarpacki
Starosta Przeworski
Burmistrz Miasta Przeworska
Wójt Gminy Przeworsk
Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU Regulaminu konkursu 2020 oraz Oświadczenie RODO oświadczenie RODO
Ikona wpisu – praca plastyczna Aleksandry Pigan z Cieplic.

KONKURS KATYŃSKI – I dymi mgłą katyński las – MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY

I DYMI MGŁĄ KATYŃSKI LAS… – MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO – ARTYSTYCZNY organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Zachęcamy do udziału uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych powiatu przeworskiego.
Pełna informacja pod linkiem:
http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/
Regulamin konkursu:
Ideą konkursu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów, promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów, oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla minionych wydarzeń z dziejów najnowszej historii Polski.
2. Upamiętnienie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.
3. Pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitaryzmu.
4. Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji oraz historii własnego narodu.
5. Zainteresowanie tematyką katyńską uczniów szkół podstawowych.
6. Kształtowanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
7. Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców, popularyzacja różnych form twórczości.
Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego: kl. VII-VIII
Przebieg konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem szkół podstawowych. Zainteresowani uczniowie wykonują prace pod kierunkiem nauczycieli, którzy mają prawo do ich wstępnej weryfikacji.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja złożona z nauczycieli j. polskiego, historii i plastyki I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku.
Kategorie prac (do wyboru):
- wiersz, krótka forma literacka (opowiadanie maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka 14 Times New Roman, interlinia 1,5),
- prace plastyczne (format A3, technika dowolna),
- prezentacja multimedialna (18-20 slajdów).
Wszystkie prace wykonywane są indywidualnie.
Kryterium oceny prac:
O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje komisja powołana przez organizatora. Komisja weźmie pod uwagę:
- twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólną estetykę wykonania prac.
Terminarz konkursu:
Nadsyłanie prac do 27 marca 2020 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Szkolna 6 z dopiskiem: „Konkurs katyński”.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 2 kwietnia 2020 r.
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 kwietnia w Muzeum w Przeworsku.
Wszystkie prace muszą zawierać: tytuł, imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły, kategorię pracy.
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania prac do celów promocyjnych, we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
5. Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:
- przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku uczestników na potrzeby konkursu;
- wykorzystanie nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych.

Wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Wojnarskiego

Wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Wojnarskiego „Z nieludzkiej ziemi do Włoch. Żołnierz i artysta – malarstwo Tadeusza Wojnarskiego 1922-1999″, w sobotnie popołudnie 11 stycznia 2020 roku, zgromadził liczną publiczność.
Głównym bohaterem spotkania był syn artysty Tadeusz Wojnarski junior. Tadeusz Wojnarski na stałe mieszkający w Szwajcarii, jest pomysłodawcą, inicjatorem i twórcą wystawy, popularyzującej dzieło malarskie ojca. Fakt, iż Tadeusz Wojnarski jest autorem cyklu obrazów Drogi Krzyżowej z kościoła parafialnego w Świętoniowej, cyklu namalowanego w latach 1953-1954, zadecydował o mocnym lokalnym wydźwięku edycji wystawy w Przeworsku. W wernisażu udział wzięli znamienici goście: Danuta Figiela – Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej ze Świętoniowej, Ewa Hadrian – Kierownik Działu Informacji i Promocji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Jerzy Mazur – Wicestarosta Przeworski, Wiesław Bukowski – Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, ponadto liczna reprezentacja społeczności parafii w Świętoniowej oraz przyjaciele, sympatycy i bywalcy Muzeum.
Wystawa czynna jest do 23 lutego 2020 r. (Droga Krzyżowa ze Świętoniowej – do obejrzenia do 16 lutego 2020 r.)
Lekcje muzealne do wystawy prowadzić będzie historyk Małgorzata Wołoszyn.
W Galerii „Magnez” do nabycia: katalog wystawy, wspomnienia Tadeusza Wojnarskiego napisane pod pseudonimem Jan Pył pt. „Opowiadania z wczesnej młodości” oraz „Żołnierska komedia” – dramat teatralny napisany przez T. Wojnarskiego. Dostępna jest bezpłatnie broszura „Droga Krzyżowa ze Świętoniowej” opracowana przez Tadeusza Wojnarskiego juniora, a wydana przez Muzeum.
ZAPRASZAMY!
Fotoreportaż z wystawy – Jolanta Sagan-Thomas
_DSC6926 _DSC6947 _DSC6948 _DSC6955 _DSC6956 _DSC6957 _DSC6959 _DSC6962 _DSC6964 _DSC6967 _DSC6970 _DSC6974 _DSC6976 _DSC6978 _DSC6988 _DSC6989 _DSC6990 _DSC6992 _DSC7005 2