Archiwa autora: admin

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA ZA ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2016 rok.
1.Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Mleczki” – Przeworsk, 25.01.2016 r.; Zarzecze, 28.06.2016 r.
2. Uczestnictwo w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 19 V 2016.
3. Złożenie wniosku w trybie dofinansowania „małych zleceń” dla organizacji pozarządowych  do Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego „Wystawa czasowa pt. Historia przeworskiego sportu 1893-1922” – 09.06.2017 r. Wnioskowana kwota – 4300 zł. Z braku środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego projekt nie otrzymał dofinansowania.
4.Nawiązanie współpracy ze Związkiem Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Przeworsku, który reprezentuje Pan Andrzej Rozpotyński. Pomoc finansowa przy organizacji XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”.
6. Realizacja zadania „Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna” w roku 2016. W roku 2016  Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Miasta Przeworska o dotację ze środków publicznych od Burmistrza Miasta Przeworska, na prowadzenie warsztatów w  Otwartej  Pracowni Edukacji Plastycznej dla dzieci z przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.   Termin realizacji zadania ustalony został na okres od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r. Wnioskowana kwota dotacji o którą występowaliśmy wynosiła 5968,00 zł -  przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4000,00 zł plus wkład własny w kwocie 100,00 zł,  co daje razem na planowane zadanie 4100,00 zł.
Celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej” było zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.  Zachęcenie do twórczych eksperymentów w zakresie technik i materiałów plastycznych, pod kierunkiem profesjonalistów i pedagogów. System zajęć przygotowany był z myślą o  poprawieniu sprawności manualnej, kreatywności, zaradności i podniesieniu samooceny uczestników. Rezultatem priorytetowym było stworzenie bazy, miejsca  i możliwości do aktywnego działania młodych ludzi oraz  zawiązanie się dziecięcej grupy artystycznej. Młodzi uczestnicy podejmowali działania w zakresie różnych technik plastycznych, także w rzemiośle artystycznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności  mogą w przyszłości wykorzystać do dalszego kształcenia w różnych kierunkach.
W zajęciach ogółem wzięło udział 76 dzieci – stała grupa liczyła 12 dzieci. Przedłożono 20 faktur na zakup materiałów plastycznych i narzędzi do realizacji działań. Łącznie przeprowadzono 27 zajęć warsztatowych, po 3 godziny zegarowe. Podpisano 10 umów z instruktorami prowadzącymi zajęcia   Spotkania w pracowni odbywały się w piątki lub w soboty. Terminy dostosowane były do potrzeb uczestników. W ramach pozyskanych środków zakupiono również pracowniany stół składany.   Koordynatorem projektu była Halina Superson – starszy instruktor galerii, pracownik Muzeum i członek Stowarzyszenia.
W grudniu 2016 r. Stowarzyszenie złożyło ponownie wniosek do Urzędu Miasta Przeworska na kontynuację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą : Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej, współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska w  ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, z terminem realizacji od 1 lutego do 20 grudnia 2017 r.

7. Pozyskanie środków na współfinansowanie katalogu wystawy „Historia przeworskiego sportu” od sponsorów (Impresja – Stacja Demontażu Pojazdów, Bauer Fitness, Wodo- Gaz Józef Słota, Margopack – producent opakowań papierowych, Kolbruk, Instalco, Instalator Przeworsk) – Stanisław Zawadzki.

8. Projekt i realizacja logotypu Stowarzyszenia – proj. Henryk Lasek – Stanisław Zawadzki.

9. Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2016 rok: przychody – 8243,08 zł; źródła przychodów: składki członkowskie, dotacja celowa, darowizny, opłaty, odsetki od środków na rachunku. Koszty – 4913,46 zł: zużycie materiałów, usługi obce, realizacja projektu, delegacje. Zysk finansowy za rok 2016 w kwocie- 3329,62 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową w roku 2017. Sporządziła – Anna Dzimira.

Przeworsk, 22 marca 2017 roku

NOC MUZEÓW – PRZEWORSK 2017

MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY
INSTYTUCJA KULTURY POWIATU PRZEWORSKIEGO
ZAPRASZA NA XII EUROPEJSKĄ NOC MUZEÓW, 20 MAJA 2017 R. W SOBOTĘ.
UWAGA: W DNIU 21 MAJA – W NIEDZIELĘ – MUZEUM W PRZEWORSKU JEST NIECZYNNE. 
               
W PROGRAMIE NOCY MUZEÓW:
16.00 – otwarcie XV edycji wystawy pokonkursowej „Współcześni Rycerze św. Floriana” – Muzeum Pożarnictwa
17.00 – wykład mgr Łukasza Chrobaka „Przeworski magnat cukrowy – Książę Andrzej Lubomirski”
17.00 – 21.00 – bezpłatny przejazd na terenie parku  karetą vis a vis z przełomu XIX – XX w.
18.00 – „Wesele Anno Domini 1909” – rekonstrukcja wesela Teresy Lubomirskiej córki Andrzeja z Księciem Eustachym Sapiehą z 1909 r. – w wykonaniu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Klubu Fantastyki „Nawigator” – Sekcja LARP
- Zwiedzanie wystawy rysunku satyrycznego Marka Gliwy „BOSA TYRA TO WIADOMO OŚCI” – Galeria „Magnez”
18.00 – 24.00 zwiedzanie Pałacu  i Muzeum Pożarnictwa (23.15- ostatnie wejście)

NOC MUZEUM 2017 plakat

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

Po raz 15 obradowała komisja oceny prac plastycznych zgłoszonych do XV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Współcześni Rycerze św. Floriana”. Na konkurs nadesłano 1082 prace z 81 placówek oświatowych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych zapraszamy po odbiór nagród w Noc Muzeów – 20 maja 2017 r., w sobotę, o godz. 16.00 w Muzeum Pożarnictwa.
Treść protokołu w formacie pdf do pobrania Protokół Jury 2017
DSC01743 DSC01746

TEKST: PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Wojewody Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Wójta Gminy Przeworsk

Komisja w składzie:

Przewodniczący: bryg. mgr inż. Paweł Janas – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

Członkowie:Halina Superson – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy

Włodzimierz Gązwa – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 1  w Przeworsku

Grzegorz Zych – Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

Komisja po zapoznaniu się z regulaminem konkursu dokonała przeglądu 1082 nadesłanych prac z 81 przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół województwa podkarpackiego.

Zgodnie z regulaminem, jury konkursu oceniło prace w trzech grupach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym – 356 prac

II grupa – klasy 1-3 szkoły podstawowej – 445 prac

III grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 281prac

31 prac nie zostało zakwalifikowanych do udziału w konkursie – 29 prac zostało opisane nieregulaminowo. Karta informacyjna zawierająca dane autora pracy, adres szkoły i opiekuna została naklejona na pracę, a powinna znajdować się na odwrocie pracy, 2 prace zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowano się przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce       Szymon Partyka – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

II miejsce     Wojciech Markowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

III miejsce    Kinga Wyczawska – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku

Franciszek Grunt Miejskie Przedszkole Nr 3 w Jarosławiu – Nagroda Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Dawid Błasik – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

-  Justyna Gaweł – Przedszkole Publiczne Nr 41 w Rzeszowie

-  Maja Słaby – Przedszkole Nr 13 w Przemyślu

-  Jakub Wiatrowski – Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół w Studzianie

-  Karol Małys – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-  Jakub Dubanik – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

-  Dawid Wańczycki – Drąg – Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu

-  Adam Bułaś – Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie

-  Elena Byczek – Zespół Szkół w Wilczej Woli

-  Monika Wawrzynów – Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

W II grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce        Sara Manowiec – Zespół Szkół w Tryńczy

II miejsce      Anna Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Kornel Gil Amador – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

III miejsce     Michał Szklarek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Krystian Kurc – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie

-  Marcel Majba – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Maja Kolankowska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu

-  Kacper Łuc – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-  Dawid Panek – Zespół Szkół w Dębowie

-  Wiktor Gazda – Zespół Szkół w Wilczej Woli

-  Maja Sobień – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeworsku

-  Sandra Kania – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

-  Maja Barcikowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

W III grupie wiekowej przyznano następujące nagrody:

I miejsce      Konrad Buczkowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

II miejsce    Julia Kaplita – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rzeszowie

III miejsce  Julia Cieleń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

ponadto komisja przyznała następujące wyróżnienia:

-  Grzegorz Szafran – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

-  Karol Sroka – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Oliwia Kołota – Zespół Szkół w Nehrybce

-  Paulina Sobczuk – Szkoła Podstawowa w Surochowie

-  Dawid Kalamarz – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

-  Monika Supel – Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rzeszowie

-  Julia Panek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku

Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu, jury dostrzega potrzebę jego kontynuowania w następnych latach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przeworsk dnia  26.04.2017 r.
Zawiadomienie dotyczące wyboru wykonawcy do zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku…

Muzeum w Przeworsku przesyła zawiadomienie dotyczące wyboru Wykonawcy  do zadania pn.  „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej” w ramach postępowania w części II zamówienia – budowa farmy fotowoltaicznej.
Szczegóły w załączniku:

zawiadomienie o wyborze wykonanwcy fotowoltaika

BOSA TYRA TO WIADOMO OŚCI

BOSA TYRA TO WIADOMO OŚCI – wernisaż wystawy rysunku satyrycznego Marka Gliwy, odbędzie się w najbliższy piątek, 28 kwietnia 2017 r., o godz. 18.00 w Galerii Magnez.
Zapraszamy serdecznie!
Wystawa potrwa do 4 czerwca 2017 r.
Gliwa plakat 2(1)
1_DSC0427_DSC0437_DSC0438_DSC0449 _DSC0458 _DSC0464_DSC0473
Fot. Jolanta Sagan-Thomas

Nota o autorze: MAREK GLIWA / Marek MaG Gliwa

Rzeszowiak, dobry rocznik 1960, jarosławianin z wyboru.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury od 1999 r.

Miał kilka indywidualnych wystaw rysunku satyrycznego:

- Jarosław 1988, 1998, 2001, 2008, 2011, 2016

- Rzeszów 1989, 2003

- Przemyśl 1989, 2002

- Darmstadt (Niemcy) 2001

- Tarnowskie Góry 2009

- Widawa 2009

oraz razem z Henrykiem Cebulą „CEBULA-GLIWA DUO”:

Jarosław 1996, Lubaczów 1997, Pabianice 1997, Bazylea (Szwajcaria) 1999, Rzeszów 2002.

Brał udział w kilkudziesięciu konkursach i zbiorowych wystawach rysunku satyrycznego  w Polsce i za granicą m.in.: Turcja, Włochy, Iran, Belgia, Niemcy, Czechy, Słowacja, Holandia, Luksemburg, Ukraina, Serbia. Miał również indywidualne wystawy rysunku i malarstwa (Rzeszów 1985, Jarosław 2001), brał udział w plenerach malarskich we Lwowie (1988, 1989) i w Chrzanowie (2001, 2002) oraz w konkursach i wystawach zbiorowych rysunku i malarstwa.

Posiada wyróżnienia w konkursach rysunku satyrycznego i malarstwa.

Publikował rysunki w prasie lokalnej (Głos Jarosławia, Rewers, Corso Jarosławskie, Gazeta Jarosławska i Okoliczna) oraz Twoim Dobrym Humorze.

Autor kilku okładek płyt muzycznych oraz ilustracji do bibliofilskich wydań tomików poezji.

Jest autorem logo Galerii „Pirania”, „Piranie Dwie”, „Piranie Trzy” oraz opracowywał zaproszenia

i katalogi do wszystkich wystaw jakie się w tych Galeriach odbywały.

Od  1991 r. prowadzi  ze wspólnikiem rodzinną firmę reklamową Szyldy TeaM Sroka i Gliwa s.c. (plansze, dekoracje okolicznościowe, scenografie do imprez, przedstawień i wszelkie prace projektowe oraz nadruki na ubraniach) i to zajęcie absorbuje go najwięcej.

Rysuje dla przyjemności, nałogowo i wszędzie – na karteczkach, opakowaniach, gazetach, marginesach, zleceniach i rachunkach.

Żona Ewa jest pierwszym i najsurowszym krytykiem moich prac. Nie mam przesądów, posiadamy czarnego kota, który coraz częściej pojawia się na moich rysunkach.

Udział w plenerach satyrycznych:

„KOŃfrontacje” w Radawie (2008),  „Samuraje w Biskupinie” (2008),  „Polak-Węgier dwa bratanki”

w Biskupinie (2009),  „Humor Łączy Narody” w Kołobrzegu (2008), „Morka 2009” Ustronie Morskie,

„Kamień, brąz, żelazo” w Biskupinie (2014), „Wielokulturowość” w Jarosławiu (2014), „IV Jurajski Plener Karykaturzystów 2014”, „Sądecki Bartnik” w Stróżach (2016), „Biskupin Archeo -Fashion Week” w Biskupinie (2016).

Ostatnie nagrody i wyróżnienia:

„Pięć Kółek nad Pekinem” (Warszawa 2008) – nominacja do nagrody

„Karpik 2008” (Niemodlin) – wyróżnienie

„Satyryczna Kartka Bożonarodzeniowa” 2008 (Tarnowskie Góry) – nagroda

„Pivo 2009” (Presov -Słowacja) – nagroda miasta Presov

„Grzyby 2009” (Widawa)  -wyróżnienie

„Uśmiech Chopina” 2010 (Warszawa)  -nominacja do nagrody

„Roponioska 2012” (Gorlice) – II nagroda

„Rysunek roku – czerwiec 2012”  (Muzeum Karykatury Warszawa) – wyróżnienie  honorowe

„Rysunek roku – czerwiec 2013”  (Muzeum Karykatury Warszawa) – wyróżnienie  honorowe

„Pivo 2013” (Presov-Słowacja) – wyróżnienie honorowe

„Uśmiech Ekranu” 2013 (Lubomierz)  -wyróżnienie Anioł Świątyni Sztuki

„Manufaktura Satyry- Wielokulturowość” 2013 (Żyrardów)  – wyróżnienie honorowe

„Cztery pory karykatury – Jesień 2016” (Muzeum Karykatury Warszawa) -wyróżnienie  honorowe

„Kartka Bożonarodzeniowa z motywem Jarosławia” 2016 (Jarosław)  -1 nagroda

XIX Ogólnopolski Turniej Satyry „O Złotą Szpilę” 2016 (Przemyśl) -wyróżnienie

WESOŁEGO ALLELUJA!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy Państwu pogodnych, zdrowych i rodzinnych świąt, smacznego święconego jajka i mokrego „oblewanego poniedziałku”!
Jednocześnie informujemy, iż w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny – Muzeum jest nieczynne.
Jako ikonę wpisu prezentujemy pocztówkę świąteczną „Wesołego Alleluja!” wysłaną przez Księcia Andrzeja Lubomirskiego do Marii Skaliszowej, ze Lwowa do Przeworska. Pocztówkę udostępnił nam Henryk Pelc. (Pocztówka, wyd. nakładem Wydawnictwa Drukarni „Powściągliwość i Praca” w Krakowie. Mal. Stanisław Jakubowski. Ok. 1930 r.)
Nowy-43  Nowy-44