DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

loga powiazane

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE na projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego. Cele szczegółowe to zmniejszenie emisji pyłów i dwutlenku węgla, obniżenie kosztów energii na skutek zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w zabytkowym budynku Pałacu Lubomirskich –  siedzibie Muzeum oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.
W ramach tej inwestycji, której realizacja jest przewidywana do końca 2017 r. planujemy wykonać kompleksową izolację ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia terenu, na którym posadowiony jest budynek, docieplenie oraz naprawę dachu, przebudowę kotłowni oraz całej sieci centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, renowację zabytkowej stolarki okiennej, przebudowę oraz docieplenie stropu betonowego nad salą mieszczańską, budowę farmy fotowoltaicznej na terenie dawnych ogrodów przeworskich o mocy 10 kW, która pokryje część zapotrzebowania na energię elektryczną. Wkład własny na inwestycję zapewnił Powiat Przeworski.
Wniosek uzyskał dofinansowanie na następującym poziomie:
Środki UE – EFRR RPO WP działanie 3.2- 611 665,52 zł
Wkład własny: Powiat Przeworski-199 000 zł
Całkowity koszt inwestycji – 810 665, 52 zł
Rozpoczęcie realizacji inwestycji: grudzień 2015 r., zakończenie koniec 2017 r.