DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Przeworsku: www.muzeum.przeworsk.pl

Koordynator ds. dostępności: Janina Fornal – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-30.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej dostępna jest wtyczka  WordPress  „Accessibility Plugin”, oznaczona ikoną wózka, która pozwala niepełnosprawnym użytkownikom (osoby z dysleksją lub niedowidzącym), dostosować rozmiar czcionki, zmienić tło i kolor czcionki, poprawić lub odwrócić kontrast, zmienić typ czcionki, użyć linijki lub zwiększyć odstępy między wyrazami, aby usprawnić czytanie tekstu.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ignas, k.ignas@muzeum.przeworsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 628 44 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres główny: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk

Pałac Lubomirskich, ul. Park 2 – główna siedziba Muzeum

Muzeum Pożarnictwa, ul. Park 6 – położone 300 m dalej od głównej siedziby, dojście pieszo lub możliwy dojazd od strony południowej lub od strony północnej Zespołu Pałacowo-Parkowego

Galeria „Magnez”, ul. Krakowska 6 – sala wystaw czasowych, ulokowana w budynku oficyny kuchennej, obok pałacu

Pałac Lubomirskich:

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do pałacu jest dostępne dla wszystkich osób, także dla niepełnosprawnych na wózkach. W celu wjazdu wózkiem należy otwierać drugie skrzydła podwójnych drzwi wejściowych. W obszarze kontroli, tj. w korytarzu osoba spotyka się z dozorem osobowym – pracownikiem Muzeum pełniącym funkcję przewodnika. Kasa i informacja dla zwiedzających znajduje się po lewej stronie korytarza.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla niepełnosprawnych na wózkach dostępne są korytarz i ekspozycja na parterze. Nie są dostępne schody, korytarze pierwszego piętra Pałacu. W budynku nie ma windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking dostępny dla wszystkich, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma osobnych toalet dla niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem zwiedzania: „Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.”

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online  z tłumacza języka migowego.

7.Inne przydatne informacje.

Po wjeździe w bramę główną wjazdową na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego, należy kierować się na prawo ok. 30 m, gdzie znajduje się parking. Osoby niepełnosprawne, poruszające się oznakowanym pojazdem mogą podjechać bezpośrednio pod wejście główne do budynku Pałacu, ok. 60 m.

Muzeum Pożarnictwa:

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne:  przy schodach (3 stopnie) nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych.  Muzeum mieści się w parterowym budynku, ekspozycja ma charakter halowy. W ciągu hali znajdują się schody, bez podjazdu dla niepełnosprawnych. W obszarze kontroli osoba spotyka się z dozorem osobowym – pracownikiem Muzeum pełniącym funkcję przewodnika. Dwoje drzwi wejściowych: drzwi prawe – wejście do kasy i informacja; drzwi lewe – ekspozycja.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są dostępne częściowo dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Pomiędzy dwoma salami znajdują się  schody.

3.Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku głównej siedziby muzeum – Pałacu Lubomirskich, znajduje się parking dostępny dla wszystkich, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Muzeum Pożarnictwa można się udać pieszo, wózkiem lub podjechać oznakowanym samochodem. Parking znajduje się również przy wjeździe na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego od strony północnej, przed bramą wjazdową północną. Parking ten nie posiada wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem zwiedzania: „Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.”

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online  z języka migowego.

7.Inne informacje.

Po wjeździe w bramę główną wjazdową na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego, należy kierować się na prawo ok. 30 m, gdzie znajduje się parking. Osoby niepełnosprawne, poruszające się oznakowanym pojazdem mogą podjechać bezpośrednio pod wejście do budynku Muzeum Pożarnictwa, poruszając się po alejkach parku. W soboty i niedziele, Muzeum jest  obsługiwane przez pracowników obecnych na dyżurze w budynku głównym – pałacu.  

Galeria „Magnez”

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku oficyny jest dostępne dla wszystkich osób, także dla niepełnosprawnych na wózkach. Galeria mieści w suterenie oficyny, w dół prowadzą trzy stopnie schodów. Galerię obsługują pracownicy pałacu obecni w ciągu tygodnia i na dyżurach weekendowych. W obszarze kontroli, tj. w korytarzu pałacu osoba spotyka się z dozorem osobowym – pracownikiem Muzeum pełniącym funkcję przewodnika. Kasa i informacja dla zwiedzających znajduje się po lewej stronie korytarza.

2.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

3.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku oficyny znajduje się parking dostępny dla wszystkich, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma osobnych toalet dla niepełnosprawnych.

4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem zwiedzania: „Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do Muzeum.”

5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online  z tłumacza języka migowego.

Pomimo braku odpowiednich przystosowań dla niepełnosprawnych, Muzeum w Przeworsku umożliwia i udziela wszelkiej możliwej pomocy osobom niepełnosprawnym, w celu zwiedzenia wszystkich ekspozycji Muzeum.