Zrób krok naprzód w swoich strategiach handlowych, rozważając zaawansowane inwestowanie z Trader AI, gdzie technologia spotyka się z możliwościami.

Drugie posiedzenie Rady Muzeum

Dnia 10 lutego 2022 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się drugie posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. Rada powołana została na mocy Uchwały Nr XX/211/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady Muzeum:
1. mgr inż. Agnieszka Bukowa-Jedynak, przewodnicząca Rady;
2. dr Leszek Kisiel, burmistrz miasta Przeworska;
3. dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, Prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku;
4. Joanna Błoch – p.o. wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu ds. Muzeum Książąt Lubomirskich, uczestniczyła w spotkaniu on-line
5. ks. prał. Tadeusz Gramatyka – Dziekan Dekanatu Przeworsk.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. dr Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum,
2. Katarzyna Ignas – Muzeum w Przeworsku
3. Małgorzata Wołoszyn – sekretariat Rady
Podczas posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym porządek obrad był następujący:
1. Rozpoczęcie spotkania – Przewodnicząca Rady Muzeum.
2. Przedstawienie sprawozdania rocznego za 2021 rok – Dyrektor Muzeum.
3. Przedstawienie planu działalności muzeum na rok 2022 – Dyrektor Muzeum.
4. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i planu.
5. Dyskusja nad aktualną sytuacją muzeum.
6. Podsumowanie i zakończenie obrad.
Na posiedzeniu Rada głosowała za przyjęciem sprawozdania z działalności Muzeum w Przeworsku za rok 2021 – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Rada Muzeum obradowała również nad planem działalności Muzeum w Przeworsku na rok 2022. Po odbytej dyskusji członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili plan działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego na 2022 r.
Małgorzata Wołoszyn