KONKURS KATYŃSKI – I dymi mgłą katyński las – MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO-ARTYSTYCZNY

I DYMI MGŁĄ KATYŃSKI LAS… – MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO – ARTYSTYCZNY organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Zachęcamy do udziału uczniów klas VII i VIII ze szkół podstawowych powiatu przeworskiego.
Pełna informacja pod linkiem:
http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/
Regulamin konkursu:
Ideą konkursu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów, promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów, oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla minionych wydarzeń z dziejów najnowszej historii Polski.
2. Upamiętnienie 80. rocznicy zbrodni katyńskiej.
3. Pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitaryzmu.
4. Wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji oraz historii własnego narodu.
5. Zainteresowanie tematyką katyńską uczniów szkół podstawowych.
6. Kształtowanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
7. Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców, popularyzacja różnych form twórczości.
Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych powiatu przeworskiego: kl. VII-VIII
Przebieg konkursu:
Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem szkół podstawowych. Zainteresowani uczniowie wykonują prace pod kierunkiem nauczycieli, którzy mają prawo do ich wstępnej weryfikacji.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja złożona z nauczycieli j. polskiego, historii i plastyki I Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku.
Kategorie prac (do wyboru):
– wiersz, krótka forma literacka (opowiadanie maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka 14 Times New Roman, interlinia 1,5),
– prace plastyczne (format A3, technika dowolna),
– prezentacja multimedialna (18-20 slajdów).
Wszystkie prace wykonywane są indywidualnie.
Kryterium oceny prac:
O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje komisja powołana przez organizatora. Komisja weźmie pod uwagę:
– twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu,
– ogólną estetykę wykonania prac.
Terminarz konkursu:
Nadsyłanie prac do 27 marca 2020 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Szkolna 6 z dopiskiem: „Konkurs katyński”.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 2 kwietnia 2020 r.
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 kwietnia w Muzeum w Przeworsku.
Wszystkie prace muszą zawierać: tytuł, imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły, kategorię pracy.
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania prac do celów promocyjnych, we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
5. Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:
– przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku uczestników na potrzeby konkursu;
– wykorzystanie nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych.