NOWY REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU

Informujemy, iż od dnia 11 marca 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin porządkowy parku w Przeworsku, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r. –  do stosowania i przestrzegania przez wszystkich korzystających.
Regulamin porządkowy parku w Przeworsku podlega podaniu do wiadomości osób korzystających poprzez umieszczenie jego treści na tablicy informacyjnej przy bramie głównej wjazdowej na teren parku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Muzeum.
Treść Regulaminu:
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 5/2020 z dn. 11.03.2020 r.
REGULAMIN PORZĄDKOWY PARKU W PRZEWORSKU
§ 1 
Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku jest zabytkiem nieruchomym w całości podlegającym opiece i ochronie, wpisanym do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187).
§ 2
Nadzór konserwatorski nad parkiem sprawuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 59 44.
§ 3
Nadzór i administracja parku należy do Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego Instytucji Kultury Powiatu Przeworskiego.
§ 4
1. Osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania: regulaminu porządkowego, zachowania czystości, poszanowania zieleni i mienia znajdującego się na terenie parku.
2. W szczególności niedozwolone jest:
a) wjazd i poruszanie się po terenie parku wszelkimi pojazdami mechanicznymi (zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów pracowników Muzeum w Przeworsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, lokatorów zamieszkujących na terenie parku, zwiedzających Muzeum oraz pojazdów uprzywilejowanych);
b) zakłócanie ciszy i spokoju, a także używanie sprzętu nagłaśniającego;
c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie parku;
d) niszczenie roślinności, trawników, rabat kwiatowych, łamanie drzew i krzewów, zrywanie kwiatów oraz zbieranie owoców;
e) przebywanie dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych;
f) palenie ognisk i pozostawianie palących się przedmiotów;
g) zanieczyszczanie oraz niszczenie budynków, budowli i małej architektury (ławek, koszy, itp.);
h) wyprowadzanie psów bez smyczy, puszczanie ich luzem i pozostawianie bez uprzątnięcia ich zanieczyszczeń;
i) chwytanie i płoszenie zwierząt i ptaków;
j) przebywanie w parku podczas burz i huraganów;
k) poruszanie się po oblodzonych alejkach;
l) spożywanie alkoholu i środków odurzających.
3. Zezwala się na:
a) jazdę po wyznaczonych alejkach: rowerami, bryczkami, pojazdami służbowymi Muzeum oraz pojazdami, które otrzymały stosowne zezwolenie Dyrektora Muzeum;
b) nieodpłatne wykorzystanie drewna z wiatrołomów i złomów – gałęzi, drobnicy oraz zrębków – po otrzymaniu stosownego zezwolenia Dyrektora Muzeum. 
4. W parku bezwzględnie należy zastosować się do uwag i upomnień pracowników Muzeum. 
§ 5
Wszelkie działania w parku wymagają wcześniejszej zgody Dyrektora Muzeum.
§ 6
Naruszanie regulaminu będzie karane na podstawie Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Karnego oraz art. 108 Ustawy o ochronie zabytków, który stanowi: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”