„Stąd pochodzę, o tym mówię…” – VI edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Stąd pochodzę, o tym mówię…” Termin nadsyłania prac: 28 września 2014 r. Szczegóły w regulaminie poniżej.
Ikona wpisu: praca konkursowa Katarzyny Rydzik z Przeworska.

REGULAMIN 

VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

p.t. „Stąd pochodzę, o tym mówię…”

 

pod patronatem

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Starosty Powiatu Przeworskiego

Burmistrza Miasta Przeworska

Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców w Warszawie

Zarządu Głównego PTTK w Warszawie

Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z całej Polski.

TEMAT:

–  Musi nawiązywać do tytułu konkursu

–  Fotografie mogą promować najwyższe wartości przyrodnicze i kulturowe różnych regionów naszego kraju, będące szeroko rozumianą „małą ojczyzną” uczestników konkursu.

– Mogą ilustrować ciekawe zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów stanowiących pogranicze kultur oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą i tworzyły na przestrzeni wieków.

– Nie odcinamy się od współczesności. Interpretację tematu pozostawiamy wrażliwości i pomysłowości autorów, którzy inspiracji do fotografii mogą szukać wokół siebie, w życiu codziennym. Liczy się oryginalność obrazu i nieszablonowość spojrzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs otwarty jest dla fotoamatorów: I kategoria – do 19 lat i II kategoria – powyżej 19 lat.
 2. Fotografie mogą być wykonane zarówno sprzętem analogowym jak i cyfrowym. Obróbka prac przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie daleko idące przekształcenia obrazu, a zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedopuszczalne i będą odrzucane. Fotografia czarno-biała ma być oryginalna (nie przerabiana).
 3. Każdy z uczestników może dostarczyć na konkurs do 3 fotografii lub 1 cykl realizujący temat: maksymalnie 5 fotografii.
 4. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 5. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 7. Wielkość prac: minimalna 20 x 30 cm, maksymalna 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.
 8. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: tytuł fotografii, imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania fotografii, krótki opis fotografii.
 9. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć na płycie CD lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm, rozdzielczość 300 DPI, kompresja JPG lub TIFF.
 10. Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż: wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich, osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na publikację ich podobizny, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.przeworsk.pl w zakładce Edukacja/Konkursy.
 11. Prace należy zabezpieczyć w sztywnym opakowaniu i dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora konkursu: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.
 12. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł na konto Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 49 9106 0008 2001 0013 8237 0001 z dopiskiem „konkurs fotograficzny” i nazwiskiem uczestnika konkursu.

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe: w obydwu kategoriach wiekowych po 1 nagrodzie głównej, dyplomy i nagrody-wyróżnienia oraz medale: Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

 1. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zwrócone autorom do 30 sierpnia 2015 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
 1. Organizator ma prawo do wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków      regulaminu.
 1. Organizator      zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji fotografii      konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, w wystawach, w prasie,      telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o      charakterze informacyjnym i promującym imprezę.
 1. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich      autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych      w punktach 4 i 5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności      prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi roszczeń      osoby trzeciej ze względu na naruszenie jej praw autorskich lub dóbr      osobistych, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność      cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.
 2. Wykorzystanie      fotografii do celów marketingowych przez sponsorów i patronów      konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem      danej pracy.
 3. Nadesłanie      prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

TERMINY:

 1. Fotografie      należy złożyć/przesłać do 28 września 2014 roku na adres Organizatora. Decyduje      data stempla pocztowego.
 2. Rozstrzygnięcie      konkursu nastąpi w terminie do  10      października 2014 roku.
 3. Wręczenie      nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy w m-cu listopadzie 2014 roku      w Muzeum w Przeworsku. Wyniki konkursu i termin otwarcia wystawy      zostaną podane na stronie     internetowej      www.muzeum.przeworsk.pl.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób określony w karcie zgłoszenia.

UWAGI:

 1. Każdy      uczestnik wystawy pokonkursowej otrzyma pamiątkowy katalog i dyplom      uczestnictwa.
 2. Szczegółowych      informacji udziela kurator wystawy Halina Superson tel.: 0/16 648 71      45;

e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl