XII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Współcześni rycerze św. Floriana”. Tematyka prac plastycznych w tegorocznej XII edycji konkursu: „Powódź, pożar, huragan – strażak zawsze śpieszy z pomocą” oraz „Strażak walczący z żywiołem ognia”. 

Jakub Kaszuba - Publiczna Szko+éa Podstawowa w Makowisku - III gr. wiekowa - III miejsce

REGULAMIN KONKURSU
Regulamin XII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Współcześni Rycerze Św. Floriana”  pod patronatem: Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Starosty Powiatu Przeworskiego.
1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
2. Cele konkursu
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
3. Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :  „Powódź, pożar, huragan – strażak zawsze śpieszy z pomocą”  i  „Strażak walczący z żywiołem ognia”  Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań). Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe: I grupa    – (5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym II grupa   – klasy 1-3 szkoły podstawowej III grupa  – klasy 4-6 szkoły podstawowej Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.
4. Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 31.03.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej. Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych. Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 17.05.2014 r. (sobota) o godz. 15.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku połączonej z IX Europejską Nocą Muzeów.
6. Zastrzeżenia
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Bliższych informacji  udziela mgr Wojciech Kruk – Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku:   tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45.
Zapraszamy do udziału w konkursie!