Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej

1 2 3

 

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”.

Cele:

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego.
Cele  szczegółowe 
to zmniejszenie emisji pyłów i dwutlenku węgla, obniżenie kosztów energii na skutek zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w zabytkowym budynku Pałacu Lubomirskich – siedzibie Muzeum oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

Efekty planowane:

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz
z kompleksową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacją zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia wzrośnie efektywność energetyczna dla tego obiektu o 37,5 %. W ramach projektu przewiduje się również budowę farmy fotowoltaicznej, dzięki której wystąpi u Wnioskodawcy ponad 52 % oszczędność w zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ponieważ będzie ona wykorzystywana tylko na potrzeby Muzeum. Ponadto po zrealizowaniu tej inwestycji nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 48,87 ton w ciągu roku.

Wartość projektu: 810 665,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 611 665,52 PLN

Wkład własny: 199 000 PLN

Wnioskodawca rozpoczął realizację zadania w grudniu 2015 roku, a rzeczowe zakończenie prac przy projekcie jest planowane na grudzień 2017 r.