ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KONSERWACJĘ POŻARNICZEGO SAMOCHODU BOJOWEGO DODGE

Działając na podstawie Instrukcji wewnętrznej w sprawie wydatkowania środków publicznych na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

Konserwacja Dodge’a WC 51 – bojowego samochodu pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2014 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, t.j. w sekretariacie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego przy ul. Park 2, 37-200 Przeworsk. Decyduje termin faktycznego złożenia oferty.

Dokumenty niezbędne do  przygotowania i złożenia oferty można pobrać w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 – 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 16 648 71 45

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Tomasz Syk – dyrektor Muzeum
Wojciech Kruk – pracownik Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworska