SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W PRZEWORSKU ZA ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2017 rok, złożone w dniu 27 marca 2018 r. podczas walnego zebrania członków.

 1. Pozyskanie kwoty na zakup drewna  z Nadleśnictwa Jarosław w celu wykonania 40 drewnianych straganów na potrzeby organizacji  powiatowego Święta Chleba – 1000 zł.
 2. Pozyskanie kwoty  pieniężnej na wydanie drukiem przewodnika po zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, który ukazał się wiosną  w nakładzie 1000 egz.  (Sponsorzy:  Krzysztof Kukulski, Paweł Kucab, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Przeworsku, Kolbruk, Bricomarche, Peter Bauer. Koszt wydania przewodnika – 1640 zł)
 3. Stowarzyszenie brało udział w realizacja projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie beneficjentem był Powiat Przeworski. W celu wzięcia udziału w projekcie, w lutym 2017 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako tzw. PARTNER KSOW. Całkowita wartość projektu wynosiła: 59 428,23 zł,  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 zł.  W ramach przedsięwzięcia wydana została publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” oraz przygotowana została wystawa czasowa pt.: „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień).  Stowarzyszenie miało „wkład zasobów osobowych” w realizację zadania. Tj. od 1 marca 2017 roku  do  30 czerwca (4 miesiące), Katarzyna Ignas wykonała w ramach zadania działania: opracowanie merytoryczne tekstu studium oraz dobór zdjęć i opracowanie podpisów publikacji albumowej „Ludowe stroje przeworskie: przeszłość i przyszłość”. Szacowana wartość wkładu zasobów rzeczowych  wynosi: 4 miesiące x 2 000,00 zł = 8 000,00 zł.
 4. Pozyskanie kwoty 281 zł od Burmistrza Miasta Przeworska na 6 budek lęgowych dla ptaków, zawieszonych następnie na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku.
 5. Realizacja zadania z konkursu „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, pn. „Warsztaty w otwartej pracowni edukacji plastycznej” w okresie 01.02-20.12.2017. Wnioskowana kwota dotacji – 4600 zł, dofinansowanie – 3500 zł – Burmistrz Miasta Przeworska. W cyklu zajęć uczestniczyło 20 dzieci z terenu miasta Przeworska. Koordynator zadania – H. Superson.
 6. Realizacja zadania – dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego dla dzieci z 3 szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska oraz  dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. Dofinansowanie – 1500 zł: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska, Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 z Przeworska. W zadaniu uczestniczyło 49 dzieci. Koordynator – H. Superson.
 7. Złożenie wniosku do Fundacji LOTTO na projekt:  „Warsztaty w  Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej”. Fundacja postanowiła nie włączać się w realizację projektu;  Złożenie wniosku  o dofinansowanie projektu „Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce” do Zarządu Fundacji  Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona. Wniosek nie otrzymał dofinansowania; Złożenie wniosku  do Fundacji LOTTO na projekt: „„Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce”.  Fundacja nie włączyła się w realizację projektu; Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Warsztaty nauki haftu przeworskiego” do Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander – konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”.  Projekt nie został nagrodzony grantem.
 8. Udział w sesji  Rady Miasta Przeworska podczas której prezentowały się organizacje pozarządowe, otrzymujące dofinansowanie z budżetu Miasta Przeworska.
 9. Udział w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie.
 10. Współfinansowanie projekcji filmów w „Kinie Letnim” w okresie wakacji.
 11. Udział Stowarzyszenia w akcji charytatywnej na rzecz Michaliny Kułakowskiej.
  Przychody Stowarzyszenia określone statutem w roku 2017: 6309,54 zł
  Koszty Stowarzyszenia w roku 2017: 6603,98 zł
  Przeworsk, 27.03.2018 r.