Rewitalizacja oranżerii wraz z otoczeniem etap II – zaproszenie do składania ofert

Muzeum w Przeworsku zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

„Rewitalizacja oranżerii wraz z otoczeniem etap II na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy”

z podziałem na dwie części:
CZĘŚĆ 1
Montaż instalacji systemów SAP, SWiN oraz monitoringu w budynku oranżerii na terenie  Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

CZĘŚĆ 2
Budowa stawu rekreacyjnego z urządzeniami budowlanymi i wylotami na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

Nr sprawy: RP.2711.5.2023
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2023 r. (Numer: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00464810/01 z dnia 2023-10-27)  oraz opublikowane:

od dnia 27.10.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, adres:  https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

Link do postępowania:

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,145332,50234449e13d28eeb6654ba11190b6e1.html

Grzegorz Drabik tel. 502 216 533