WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA – XIV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze św. Floriana”.
Regulamin do pobrania Florian 2016

Regulamin XIV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„Współcześni Rycerze Św. Floriana”
pod patronatem:
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”
Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Wojewody Podkarpackiego
Starosty Powiatu Przeworskiego
Burmistrza Miasta Przeworska
Wójta Gminy Przeworsk  

1.            Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

2.            Cele konkursu

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

3.            Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :

                 „Udział Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych”

                „Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach?”

Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).

Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:

I grupa    – ( 5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym

II grupa   –  klasy 1-3 szkoły podstawowej

III grupa  – klasy 4-6 szkoły podstawowej

Każda praca powinna być opatrzona na ODWROCIE kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię, nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela lub opiekuna.

4.            Terminy

Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 10.04.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.            Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe dla każdej grupy.

Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.

Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 14.05.2016 r. ( sobota ) o godz. 1500 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku połączonej z Nocą Muzeów.

6.            Zastrzeżenia

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach  i prezentacjach internetowych.

Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji udziela Wojciech Kruk – Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku tel: 793 555 611

Zapraszamy do udziału w konkursie!