XIII WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” – ZAPRASZAMY

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji konkursu plastycznego „Współcześni rycerze św. Floriana”.

REGULAMIN XIII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA”

pod patronatem:
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Starosty Powiatu Przeworskiego
Burmistrza Miasta Przeworska
Wojewody Podkarpackiego
1.            Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
2.            Cele konkursu
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.
3.            Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :
Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach?
Strażak – ratownik walczy z ogniem
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
I grupa    – ( 5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym
II grupa   –  klasy 1-3 szkoły podstawowej
III grupa  – klasy 4-6 szkoły podstawowej
Każda praca powinna być opatrzona na ODWROCIE kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię, nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela lub opiekuna.
4.            Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 19.04.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5.            Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe dla każdej grupy.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 16.05.2015 r. ( sobota ) o godz. 15.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku połączonej z X Europejską Nocą Muzeów.
6.            Zastrzeżenia
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Bliższych informacji  udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel. 793-555- 611 lub 792-777-611
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wykorzystano pracę plastyczną Julity Gruszki, z Komunalnego Przedszkola w Rzemieniu, laureatki I miejsca w 2010 r.