SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA ZA ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2016 rok.
1.Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Mleczki” – Przeworsk, 25.01.2016 r.; Zarzecze, 28.06.2016 r.
2. Uczestnictwo w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 19 V 2016.
3. Złożenie wniosku w trybie dofinansowania „małych zleceń” dla organizacji pozarządowych  do Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego „Wystawa czasowa pt. Historia przeworskiego sportu 1893-1922” – 09.06.2017 r. Wnioskowana kwota – 4300 zł. Z braku środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego projekt nie otrzymał dofinansowania.
4.Nawiązanie współpracy ze Związkiem Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Przeworsku, który reprezentuje Pan Andrzej Rozpotyński. Pomoc finansowa przy organizacji XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”.
6. Realizacja zadania „Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna” w roku 2016. W roku 2016  Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Miasta Przeworska o dotację ze środków publicznych od Burmistrza Miasta Przeworska, na prowadzenie warsztatów w  Otwartej  Pracowni Edukacji Plastycznej dla dzieci z przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.   Termin realizacji zadania ustalony został na okres od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r. Wnioskowana kwota dotacji o którą występowaliśmy wynosiła 5968,00 zł –  przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4000,00 zł plus wkład własny w kwocie 100,00 zł,  co daje razem na planowane zadanie 4100,00 zł.
Celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej” było zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.  Zachęcenie do twórczych eksperymentów w zakresie technik i materiałów plastycznych, pod kierunkiem profesjonalistów i pedagogów. System zajęć przygotowany był z myślą o  poprawieniu sprawności manualnej, kreatywności, zaradności i podniesieniu samooceny uczestników. Rezultatem priorytetowym było stworzenie bazy, miejsca  i możliwości do aktywnego działania młodych ludzi oraz  zawiązanie się dziecięcej grupy artystycznej. Młodzi uczestnicy podejmowali działania w zakresie różnych technik plastycznych, także w rzemiośle artystycznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności  mogą w przyszłości wykorzystać do dalszego kształcenia w różnych kierunkach.
W zajęciach ogółem wzięło udział 76 dzieci – stała grupa liczyła 12 dzieci. Przedłożono 20 faktur na zakup materiałów plastycznych i narzędzi do realizacji działań. Łącznie przeprowadzono 27 zajęć warsztatowych, po 3 godziny zegarowe. Podpisano 10 umów z instruktorami prowadzącymi zajęcia   Spotkania w pracowni odbywały się w piątki lub w soboty. Terminy dostosowane były do potrzeb uczestników. W ramach pozyskanych środków zakupiono również pracowniany stół składany.   Koordynatorem projektu była Halina Superson – starszy instruktor galerii, pracownik Muzeum i członek Stowarzyszenia.
W grudniu 2016 r. Stowarzyszenie złożyło ponownie wniosek do Urzędu Miasta Przeworska na kontynuację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą : Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej, współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska w  ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, z terminem realizacji od 1 lutego do 20 grudnia 2017 r.

7. Pozyskanie środków na współfinansowanie katalogu wystawy „Historia przeworskiego sportu” od sponsorów (Impresja – Stacja Demontażu Pojazdów, Bauer Fitness, Wodo- Gaz Józef Słota, Margopack – producent opakowań papierowych, Kolbruk, Instalco, Instalator Przeworsk) – Stanisław Zawadzki.

8. Projekt i realizacja logotypu Stowarzyszenia – proj. Henryk Lasek – Stanisław Zawadzki.

9. Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2016 rok: przychody – 8243,08 zł; źródła przychodów: składki członkowskie, dotacja celowa, darowizny, opłaty, odsetki od środków na rachunku. Koszty – 4913,46 zł: zużycie materiałów, usługi obce, realizacja projektu, delegacje. Zysk finansowy za rok 2016 w kwocie- 3329,62 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową w roku 2017. Sporządziła – Anna Dzimira.

Przeworsk, 22 marca 2017 roku