Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2019 r.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność podstawową Muzeum: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą promocji i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie regionu; szerzeniu i podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół i sympatyków działań Muzeum w Przeworsku.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia w składzie:
prezes – Małgorzata Wołoszyn
wiceprezes – Andrzej Rozpotyński
sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas
skarbnik – Janina Fornal

Przychody określone statutem w wysokości 335,16 zł pozyskano z następujących źródeł:
– składki członkowskie – 335,00 zł
– odsetki od środków na rachunku – 0,16 zł

Koszty Stowarzyszenia w roku 2019 – 2738,51 zł, w tym:
– Darowizna w kwocie 2650 zł dla Muzeum w Przeworsku na wydanie folderu o Pałacu Lubomirskich: „Pałac Lubomirskich w Przeworsku – bedeker”, tekst Łukasz Bajda, wydawca Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, Przeworsk 2019.
– Na zakup materiałów przeznaczono: 88,51 zł.
– W 2019 r. Stowarzyszenie wykazało stratę w wysokości 2 403,35 zł, która została pokryta zyskiem z lat ubiegłych.

Przeworsk, 25.05.2020 r.