STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MUZEUM W PRZEWORSKU

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za rok 2020
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku z siedzibą w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk; REGON 181045864.
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku zawiązało się 18 września 2013 r.
2. Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymało dnia 29 listopada 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, nr KRS 0000488697 i od tego momentu prowadziło działalność określoną statutem.
3. Dnia 6 grudnia 2013 r. uzyskało postanowienie KRS o dokonaniu wpisu dotyczącego posiadania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostkę nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 z pózn. zm). • Przychody określone statutem w wysokości 619,03 zł pozyskano z następujących źródeł:
– składki członkowskie – 319,00 zł
– odsetki od środków na rachunku – 0,03 zł
– darowizna od Banku Spółdzielczego na dofinansowanie wycieczki w kwocie 300,00 zł
Zysk za rok 2020 wyniósł 617,03 zł. i przeznaczony został na cele statutowe Stowarzyszenia.
5. Na dzień 31 grudnia 2020 r. było 15 członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składki członkowskie.
Z dniem 1 stycznia 2021 rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu złożyły 2 osoby.
6. Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
prezes – Małgorzata Wołoszyn
wiceprezes – Andrzej Rozpotyński
sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas
skarbnik – Janina Fornal
kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia.

7. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu działalności Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność kulturalną związaną z działalnością podstawową Muzeum w Przeworsku: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą promocji i upowszechnianiu kultury i dziedzictwa regionu; szerzeniu i podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół i sympatyków działalności Muzeum w Przeworsku.
• W styczniu 2020 r. w odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Przeworsku Stowarzyszenie wydało oświadczenie, że nie było instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto Stowarzyszenie uzupełniło formularz z aktualizacją danych Stowarzyszenia.
• W styczniu 2020 r. w odpowiedzi na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przekazało informacje dotyczące realizacji procesu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przeworska na lata 2016-2023.
• Dnia 30 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy „wyjazdu edukacyjnego” wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Przeworsku do Warszawy w terminie 22-24 czerwca 2020 r. W odpowiedzi na niniejszą prośbę prezes Banku Spółdzielczego Małgorzata Szpejankowska przychyliła się do niej i wsparła projekt kwotą 300 zł. W związku z pandemią Covid-19 wycieczka nie doszła do skutku. Środki finansowe przekazane przez Bank znajdują się na koncie Stowarzyszenia.
• Dnia 25 maja 2020 r. na prośbę Andrzeja Rozpotyńskiego Stowarzyszenie przyjęło propozycję nadania Galerii „Magnez” imienia prof. Wiktora Jędrzejca, artysty pochodzącego z Przeworska, sprawa przekazana została do rozpatrzenia Dyrektorowi Muzeum w Przeworsku Łukaszowi Mrozowi.
• W dniu 20 sierpnia 2020 r. wpłynęło pismo od Powiatu Przeworskiego, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie powołania Pana Łukasza Mroza na stanowisko Dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego. Dnia 27 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie odpowiedziało na niniejsze pismo, pozytywnie opiniując kandydaturę Pana Łukasza Mroza na stanowisko Dyrektora Muzeum w Przeworsku, nie wniosło sprzeciwu do jego kandydatury na niniejsze stanowisko.
• Dnia 11 grudnia 2020 r. Łukasz Mróz złożył deklarację członkowską z prośbą o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, na mocy uchwały nr 3/2020 Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku Łukasz Mróz został przyjęty w poczet członków stowarzyszenia i został członkiem zwyczajnym.
• Stowarzyszenie w dniu 29 grudnia 2020 r. złożyło wniosek do Gminy Miejskiej Przeworsk na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Projekt realizowany będzie w 2021 r. i obejmuje organizację pleneru wiosennego i jesiennego w terminie od 1.04 do 31.10.2021 r. Wnioskowana kwota wyniosła 10 000,00 zł, otrzymana kwota to: 4 500,00 zł. Koordynatorem projektu jest członek Stowarzyszenia Jolanta Sagan Thomas.

Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy społecznej członków Stowarzyszenia i pracowników Muzeum, którzy służyli pomocą w zakresie prowadzonej działalności.

W imieniu Zarządu składam wszystkim serdeczne podziękowania.

Małgorzata Wołoszyn

Przeworsk, dnia 23 marca 2021 r.