BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski  na podstawie art. 9 ust. 2 i 3  ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego tj:

1) Punkt w  Sieniawie, z siedzibą:

a) w  Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4:
–  w poniedziałki  w godzinach od 9:00 do 13:00  (Radca prawny)
–  w środy w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
–  w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:
– we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
– w czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)

2) Punkt w Kańczudze, z siedzibą:
a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6:
– w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
– we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30:
– w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175:
– w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275:
– w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny).

3) Punkt w Przeworsku, z siedzibą:
      w lokalu powiatowym  w Przeworsku,  ul. Lwowska 16:
– w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
– we wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00 Radca prawny)
– w środy w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
– w czwartki w godzinach: od 9:00 do 11:00 (Adwokat), od 11:00 do 13:00 (Radca prawny)
– w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Radca prawny).

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),

2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5) nie ukończyły 26 lat,

6) ukończyły 65 lat,

7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany),

8) są w ciąży.

Dokumenty konieczne do uzyskania  prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej:

Podstawą do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:
1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia –  osoby uprawnione wymienione w pkt 1),
2) ważnej Karty Dużej Rodziny – osoby uprawnione wymienione w pkt 2),
3) zaświadczenia – osoby uprawnione wymienione w pkt 3),
4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego – osoby uprawnione wymienione w pkt 4),
5) dokumentu stwierdzającego tożsamość – osoby uprawnione wymienione w pkt 5) i osoby uprawnione wymienione w pkt 6),
6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie – osoby uprawnione wymienione w pkt 7),
7) dokumentu potwierdzającego ciążę – osoby wymienione w pkt. 8.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  •  ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • spraw związanych z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl