II przetarg na zadanie: Budowa stawu rekreacyjnego z urządzeniami budowlanymi i wylotami na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Muzeum w Przeworsku zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja oranżerii wraz z otoczeniem etap II na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy”

II przetarg na zadanie:

Budowa stawu rekreacyjnego z urządzeniami budowlanymi i wylotami na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

INFORMACJE:

Nazwa zadania: „Rewitalizacja oranżerii wraz z otoczeniem etap II na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy”.

Budowa stawu rekreacyjnego z urządzeniami budowlanymi i wylotami na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

Nr sprawy: RP.2711.8.2023

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net
Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2023 r. (Numer: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00542624/01 z dnia 2023-12-11) oraz opublikowane:
• od dnia 11.12.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, adres: https://muzeum-przeworsk.logintrade.net
Link do postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,150673,82eb6b82bd0d3ca74d5ead648770fc56.html

Grzegorz Drabik, tel. 502 216 533