Ogłoszenie o przetargu: Remont oficyny pałacowej oraz kaplicy w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym

Nazwa zadania: Remont oficyny pałacowej oraz kaplicy w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

CZĘŚĆ 1

Remont oficyny pałacowej w zakresie naprawy elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy – etap II

CZĘŚĆ 2

Konserwacja techniczna i estetyczna kaplicy w pałacu Lubomirskich w Przeworsku – etap III

Nr sprawy: RP.2711.1.2024

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2024 r. (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00387845/01 z dnia 2024-06-28)  oraz opublikowane:

Link do postępowania:

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,169419,485970c473e9165d1649e16c7aa35b83.html

Kontakt w sprawie: mgr inż. Grzegorz Drabik, tel. 502-216-533