OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert do zadania:  
Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum  w podziale na 3 zadania –

1)     Część I – Remont ogrodzenia parku;

2)     Część II – Remont  3 łazienek z  instalacjami sanitarnymi, kotłowni  oraz wykonanie prac odświeżających w budynku Domu Ogrodnika na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy;

3)     Część III – Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap IV.

Nr sprawy: RP.2711.1.2021

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Grzegorz Drabik, tel. 502 216 533