Zaproszenie do składania ofert – zadanie: Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku

Muzeum w Przeworsku zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku.

Zamówienie na:

Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku                         

Nr sprawy: RP.2711.3.2022

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

Na tej stronie w zakładce „POSTĘPOWANIA” w dalszej kolejności w zakładce ,,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule  zostało zamieszczone ogłoszenie o niniejszym zamówieniu oraz SWZ. Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzoną  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tym samym do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (Numer: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00435819/01 z dnia 2022-11-14 )  oraz opublikowane:

– od dnia 14.11.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, adres: https://muzeum-przeworsk.logintrade.net

Link do postępowania:

https://muzeum-przeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107384,a875020a9280c7db69e73eb15d3755e4.html