Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za rok 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku z siedzibą w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk; REGON 181045864
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku zawiązało się 18 września 2013 r.
2. Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymało dnia 29 listopada 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, nr KRS 0000488697 i od tego momentu prowadziło działalność określoną statutem.
3. Dnia 6 grudnia 2013 r. uzyskało postanowienie KRS o dokonaniu wpisu dotyczącego posiadania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostkę nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 z późn. zm).
Przychody określone statutem w wysokości 30 688,00 zł pozyskano z następujących źródeł:
– składki członkowskie – 378,00 zł,
– odsetki od środków na rachunku – 0,00 zł,
– dotacja Urzędu Miasta w Przeworsku na realizację zadania „Plener malarsko-artystyczny” – 4 000,00 zł,
– dotacja Powiatu Przeworskiego na realizację zadania „Smaki jesieni – prezentacja i degustacja potraw regionalnych” – 10 000,00 zł,
– przychody na realizację „Biegu Montera” 16 310,00 zł:
• darowizna Kojder Tomasz 200,00 zł
• darowizna Jaśkowiec R. 1 000,00 zł
• darowizna Benbenek Karol 300,00 zł
• darowizna Silver Biały Jacek 300,00 zł
• darowizna Chruściel Jadwiga 1 000,00 zł
• opłata startowa 13 510,00 zł.
Wynik finansowy netto -112,59
Na dzień 31 grudnia 2021 r.  Stowarzyszenie liczy 13 członków, którzy uiścili składki członkowskie:
1. Anna Dzimira
2. Janina Fornal
3. Katarzyna Ignas
4. Wojciech Kruk
5. Łukasz Mróz
6. Henryk Prochowski
7. Barbara Rogala
8. Andrzej Rozpotyński
9. Katarzyna Rudnicka
10. Jolanta Sagan-Thomas
11. Halina Superson
12. Tomasz Syk
13. Małgorzata Wołoszyn

Z dniem 1 stycznia 2021 rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu złożyli: Marian Dybka i Robert Susik.

Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
prezes – Małgorzata Wołoszyn
wiceprezes – Andrzej Rozpotyński
sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas
skarbnik – Janina Fornal
kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu działalności Muzeum, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność kulturalną związaną z działalnością podstawową Muzeum w Przeworsku: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą promocji oraz upowszechnianiu kultury i dziedzictwa regionu; szerzeniu i podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół i sympatyków działalności Muzeum w Przeworsku.

Stowarzyszenie w dniu 29 grudnia 2020 r. złożyło wniosek do Gminy Miejskiej Przeworsk na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Projekt realizowany był w 2021 r. i objął organizację pleneru artystycznego wiosennego i jesiennego dla dzieci, w terminach: 1.04 i 31.10.2021 r. Wnioskowana kwota wyniosła 10 000,00 zł, otrzymana kwota to: 4 500,00 zł. Koordynatorem projektu jest członek Stowarzyszenia Jolanta Sagan-Thomas.

W styczniu 2021 r. w odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Przeworsku Stowarzyszenie wydało oświadczenie, iż nie było instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto Stowarzyszenie uzupełniło formularz z aktualizacją danych Stowarzyszenia.
W styczniu 2021 r. w odpowiedzi na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przekazało informacje dotyczące realizacji procesu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przeworska na lata 2016-2023.

W związku z odwołaniem Mariana Dybki ze stanowiska członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku na mocy uchwały nr 2/2021 z dnia 23 marca 2021 r. oraz w związku z wyborem Katarzyny Ignas na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na mocy uchwały z dnia 23 marca 2021 r. złożono dokumenty dotyczące zmian w zapisach do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , data złożenia 30.03.2022 – niniejsze zmiany zatwierdzono na mocy decyzji z dnia 20 września 2021 r. – sygnatura sprawy 6499/21/333. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dnia 25 maja 2020 r. na prośbę Andrzeja Rozpotyńskiego Stowarzyszenie przyjęło propozycję nadania Galerii „Magnez” imienia prof. Wiktora Jędrzejca, artysty pochodzącego z Przeworska, sprawa przekazana została do rozpatrzenia Dyrektorowi Muzeum w Przeworsku Łukaszowi Mrozowi, który w kwietniu 2021 r. pozytywnie odniósł się do niniejszego upamiętnienia, sugerując aby odbyło się ono po zaciągnięciu opinii IPN oddziałowe Biuro w Rzeszowie oraz po upływie co najmniej 3 lat od śmierci artysty.

28 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie zgłosiło zbiórkę publiczną do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pn. „Biegnę dla Kubusia”, w dniach 31.07.2021- 1.08.2021, do puszek – zakup puszek na kwotę: 207,99 – Formedia s.c.
Zbiórka publiczna „Biegnę dla Kubusia” była akcją charytatywną mającą na celu pomóc Kubusiowi z Rączyny w powiecie przeworskim, w woj. podkarpackim w leczeniu (zakup leków) i rehabilitacji. Kubuś urodził się z Zespołem Downa i niedoczynnością tarczycy i wiotkością mięśni, cierpi na padaczkę, zaćmę w lewym oku. Wymaga opieki całodobowej. Zbiórka odbyła się w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2021 r. podczas dwóch imprez organizowanych przez Powiat Przeworski i Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy: IV Biegu Montera w 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i Święta Chleba. Podczas „Biegu Montera” – uczestnicy mogli wspomóc akcję charytatywną otrzymując w zamian specjalny dodatkowy numer startowy z napisem „Biegnę dla Kubusia”. Zarówno w pierwszy jak i drugi dzień prowadzona była na ten cel zbiórka do puszek przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku. W dniu 2 sierpnia 2021 r. otwarto komisyjnie skarbonki, w skład komisji weszły: Anna Dzimira, Janina Fornal, Małgorzata Wołoszyn – sporządzono protokół. Zebrana kwota 936,31 zł. Stowarzyszenie przekazało zebrane środki Stowarzyszeniu EWIS w Kańczudze, które rozdysponowało zebrane środki finansowe.
Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przeprowadzonej zbiórki publicznej, które zostało opublikowane na portalu zbiórek publicznych.

31 lipca 2021 Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów IV Biegu Montera w 77. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowało biuro zawodów, ponadto Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Andrzej Rozpotyński – wiceprezes i Janina Fornal – skarbnik, złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” 31 lipca 2021 r. podczas oficjalnych uroczystości przed startem Biegu Montera w Gniewczynie Łańcuckiej.

Stowarzyszenie w dniu 30 sierpnia zwróciło się do Oddziałowego Biura Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie do Spraw Upamiętniania Walk i Męczeństwa z prośbą o wydanie opinii pod względem historycznym, dotyczącym trwałego upamiętnienia Wiktora Jędrzejca, przeworszczanina, artysty związanego ze swoim rodzinnym miastem. Upamiętnienie to byłoby w postaci nadania jego imienia sali wystaw czasowych, funkcjonującej pod nazwą: Galeria „Magnez”, działającej przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym oraz w formie tablicy pamiątkowej, umieszczonej na zewnątrz budynku galerii.

6 września 2021 r. Stowarzyszenie złożyło do Zarządu Powiatu Przeworskiego, w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wniosek pn. „Smaki jesieni – prezentacja i degustacja potraw regionalnych”. Zadanie to połączone było z odbywającym się w tym czasie Koncertem Galowym I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Przeworsku. Wniosek zaopiniowano pozytywnie, Stowarzyszeniu poznano kwotę na realizacje w wysokości 10 tys. zł. W związku z powyższym podpisano umowy o dzieło na realizację projektu z przedstawicielkami 5 KGW.

21 września 2021 r. Prezes Stowarzyszenia brała udział w Walnym Zebraniu LGD „W Dorzeczu Mleczki”, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku jest członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania „W Dorzeczu Mleczki”.

20 października 2021 r. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z Realizacji Zadania Publicznego Zarządu Powiatu Przeworskiego w ramach projektu pn. Smaki jesieni- prezentacja i degustacja potraw regionalnych podczas Koncertu Galowego I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej w Przeworsku. Sprawozdanie zostało zatwierdzone pozytywnie.

18 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie złożyło pisemna prośbę do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku o odstąpienie od ukarania, w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdania finansowego za rok 2020. Niniejsze sprawozdanie przesłane zostało do Szefa KAS w czerwcu 2021, a terminowe złożenie to 10 dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Odstąpiono od kary, ponieważ sytuacja ta zdarzyła się po raz pierwszy, a Stowarzyszenie jest organizacją non profit i opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy społecznej członków Stowarzyszenia i pracowników Muzeum, którzy służyli pomocą w zakresie prowadzonej działalności.
W imieniu Zarządu składam wszystkim serdeczne podziękowania.

Małgorzata Wołoszyn

Przeworsk, dnia 15 marca 2022 r.