Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku
za rok 2022
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku z siedzibą w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk; REGON 181045864
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku zawiązało się 18 września 2013 r.
2. Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymało dnia 29 listopada 2013 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, nr KRS 0000488697 i od tego momentu prowadziło działalność określoną statutem.
3. Dnia 6 grudnia 2013 r. uzyskało postanowienie KRS o dokonaniu wpisu dotyczącego posiadania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
4. Zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie są zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostkę nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 z późn. zm).
5. Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
prezes – Małgorzata Wołoszyn
wiceprezes – Andrzej Rozpotyński
sekretarz – Jolanta Sagan-Thomas
skarbnik – Janina Fornal
kierował bieżącymi działaniami Stowarzyszenia w latach 2019-2023.
6. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku koncentruje się na wspieraniu działalności Muzeum w Przeworsku, przez pozyskiwanie środków finansowych na działalność kulturalną związaną z działalnością podstawową Muzeum: organizację konkursów, warsztatów, publikację wydawnictw i inne działania, które służyć mogą promocji i upowszechnianiu kultury i dziedzictwa regionu; szerzeniu i podnoszeniu ogólnego poziomu kultury, a w szczególności szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie skupia pracowników Muzeum oraz przyjaciół i sympatyków działalności Muzeum w Przeworsku.
Członkowie założyciele Stowarzyszenia: (2013-2023)

1. Włodzimierz Gązwa – rezygnacja
2. Katarzyna Rudnicka
3. Janina Fornal
4. Mariusz Grygar – wykreślony, nie płacone składki członkowskie
5. Stanisław Zawadzki – rezygnacja w 2020 r.
6. Barbara Rogala
7. Robert Susik
8. Stanisław Kłos – rezygnacja
9. Anna Dzimira
10. Halina Superson
11. Agnieszka Wajda – rezygnacja w 2016 r.
12. Katarzyna Ignas
13. Małgorzata Wołoszyn
14. Ireneusz Thomas – wykreślony, nie płacone składki członkowskie
15. Jolanta Sagan – Thomas
16. Wojciech Kruk
17. Henryk Prochowski
18. Leszek Kisiel – rezygnacja 1 marca 2015 r. (konflikt interesów)
19. Tomasz Syk

2017 Andrzej Rozpotyński
2018 Marian Dybka – rezygnacja w 1 stycznia 2021 r.
od 11 grudnia 2020 r. – Łukasz Mróz
od 1 lipca 2022 r. – Bożena Maczuga
od 1 marca 2023 r. Agnieszka Domka

Na dzień 30 marca 2023 r. liczba członków Stowarzyszenia wynosi 16 osób.

Stowarzyszenie w latach 2019-2023 realizowało swoje cele statutowe:

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia:
Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, edukacyjno-kulturalnych w zakresie:
1. ożywienia kulturalnego mieszkańców Przeworska i powiatu przeworskiego;
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. wspierania inicjatyw społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych;
4. ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody;
4. promowania i upowszechniania kultury i dziedzictwa regionu;
5. kontaktów i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza organizowania wymiany kulturalnej; 6. ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;
7. wspierania działalności Muzeum w Przeworsku;
9. działalności na rzecz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. działania na rzecz turystyki i promocji regionu.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie warsztatów twórczych, spotkań tematycznych dla dzieci, młodzieży, i osób dorosłych;
b. organizowanie imprez kulturalnych, również o charakterze masowym typu: konkursy, koncerty, wystawy, instalacje plastyczne, spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie;
c. wydawanie książek i czasopism;
d. współtworzenie różnego rodzaju projektów społeczno-kulturalnych ze społecznościami lokalnymi;
e. pomoc i angażowanie się w ciekawe i wartościowe inicjatywy społeczno-kulturalne;
f. integrowanie lokalnych społeczności oraz środowisk twórczych;
g. organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych z różnych dziedzin kultury, sztuki i edukacji;
h. współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej.

[Sprawozdania z działalności z lat 2019-2021 dostępne są w osobnych wpisach w zakładce Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku]

2022

18 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie złożyło pisemna prośbę do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku o odstąpienie od ukarania, w związku z niezłożeniem w terminie sprawozdania finansowego za rok 2020. Niniejsze sprawozdanie przesłane zostało do Szefa KAS w czerwcu 2021 a terminowe złożenie to 10 dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Odstąpiono od kary, ponieważ sytuacja ta zdarzyła się po raz pierwszy a Stowarzyszenie jest organizacją non profit i opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
19 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie złożyło Zgłoszenie Informacji o Beneficjentach Rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
19 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie złożyło oświadczenie do Starostwa Powiatowego w Przeworsku, iż nie było instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
19 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie przesłało informacje do MOPS-u w Przeworsku wg tabeli w ramach sprawozdania rocznego z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przeworska na lata 2016-2023 za rok 2022.
Stowarzyszenie było współorganizatorem V Biegu Montera.
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku należy od 2015 r. do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania w Dorzeczu Mleczki” w charakterze członka zwyczajnego. Prezes Stowarzyszenia brał udział w Walnych Zebraniach LGD „W Dorzeczu Mleczki”, w latach 2019-2023.
Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy społecznej członków Stowarzyszenia i pracowników Muzeum, którzy służyli pomocą w zakresie prowadzonej działalności.
W imieniu Zarządu składam wszystkim serdeczne podziękowania

Małgorzata Wołoszyn – prezes Stowarzyszenia

Przeworsk, 30 marca 2023 r.