OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Remont konserwatorski elewacji od strony wschodniej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap III

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont konserwatorski elewacji od strony wschodniej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – Etap III”.
Dokumenty do pobrania w załącznikach oraz link do skopiowania, poniżej:
ogłoszenie o zamówieniu w BZP
SIWZ 2020
formularz_oferta_1
oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2
oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3 
oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4 
wzor_umowy_5
zobowiązanie podmiotu trzeciego_6
wykaz doświadczenia_7
wykaz osób_8
RODO_11
przedmiar robót naprawa elewacji pałac w Przeworsku etap III
program prac konserwatorskich elewacja pałac
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku
pozwolenie konserwatorskie remont Pałacu
pozwolenie konserwatorskie elewacja
pozwolenie na budowę remont pałacu w Przeworsku

https://drive.google.com/drive/folders/1DVvAtisRSMiSl58brG6I6qrJSFK38Yhi

Kontakt: mgr inż. Grzegorz Drabik,  tel. 502 216 533