Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego dla budynku Pałacu”

Dokumentacja do pobrania w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie:

„ Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla budynku Pałacu oraz kompleksowego bilansu energetycznego dla budynku Pałacu z uwzględnieniem energii pozyskanej z zaprojektowanej na terenie ogrodów przeworskich farmy  fotowoltaicznej o mocy 10 kW”

Druk oferty cenowej Oświadczenie wykonawcy o posiadanym doświadczeniu Zaproszenie 1 Zaproszenie 2 Zaproszenie 3 Zaproszenie 4